• +905428131373


?stanbul havaliman? transferi hizmetleri veren firmam?z All ?stanbul Travel, havaliman? içerisinde ofisi bulunan ç?k?? kap?s? önünde 24 saat kar??lamacalar?n? bekleyen, Tüm Yol ve Turizm Ta??mac?l??? belgelerine sahip, sektöründe kurumsal firmad?r, mü?teri memnuniyetini ön planda tutan firmam?z, 16 Adet Mercedes vito 4 adet mercedes sprinter ile 16 ki?iye kadar, yolcu transferini 5 dakika öncesi rezervasyona kadar kar??lama kapasitesine sahiptir, bisimle ileti?ime geçti?iniz andan itibaren en geç iki dakika içerisinde, kar??lamac?lar?m?z?n sizleri ya da misafirlerinizi kar??layarak, araca bindirip gidece?i lokasyona do?ru gidece?inin garantisini vermekteyiz, çünkü i?imizi severek yap?yoruz,

?stanbul yeni havaliman? çok uzakta oldu?u için istanbu'un ço?u yerine ula??m s?k?nt?s? ya?anmaktad?r, bir aile hele bir de çocuklu ise havaliman?ndan ?ehir merkezine transfer büyük bir çile olmaktad?r, belirli bir saatte toplu ula??m bitti?inden dolay? taksi ile gitmek zorunda kalanlar? ise maalesef kötü sürprizlerin beklemesi olas?d?r.

?stanbul Havaliman?na Gitmek bizimle çok kolay ve h?zl?, en uygun fiyatlarla transfer hizmeti sa?layan firmam?z, Sultanahmet, Taksim, ?i?li, Be?ikta? ba?ta olmak üzere tüm turistik bölgelere ve tüm semtlere ula??m sa?lamaktad?r, elinizde bavullarla, çocu?unuzla ve e?inizle taksi doland?r?c?l???na maruz kalmadan güvenli bir hizmet almak için lütfen bizimle ileti?ime geçiniz, Whatsapp operatörümüz 24 saat onlinedir, akl?n?za tak?lanlar? veya merak ettiklerinizi hiç çekinmeden günün istedi?iniz saatinde sorabilirsiniz.

Neden All ?stanbul Travel

Firmam?z, Sizleri Bir mü?teri de?il misafir olarak görmekte  ve sizlerle o ?ekilde ilgilenmektedir, firmam?z?n tüm sürücüleri, turizm ta??mac?l??? yapmak için gereken niteliklerin hepsine fazlas?yla sahiptir, sizlerde takdir edersiniz ki, ?stanbul' a ilk gelen misafir her kim olursa olsun önce ?stanbul'un taksicileriyle tan??maktad?r, ?stanbul Taksicileri maalesef bu konuda kötü bir üne sahiptir, güzel ba?layan bir tatilinizi berbat edebilir, Hiç bir ek ücret ödemeden, ödemeyi anla??lan fiyat üzerinden var?? noktas?nda yapabilece?iniz firmam?z, mü?terilerinin olumlu yorumlar?n? almaktad?r, bizimle birlikte seyehat eden misafirlerimiz mutlaka bir yak?n?na, bizden bahsetmekte ve bizleri önermektedir, Gün Geçtikçe Whatsapp'a Sizi bir yak?n?mdan ald?m numaran?z? diyenler ço?almaktad?r,

Neden ?stanbul Havaliman? Transferi

  1. Neden All ?stanbul Travel Hizmetini Kullanarak, Uça?a Geç Kalma Riskini ve Stresini Ortadan Kald?r?rs?n?z.
  2. Havaliman? Transfer ?çin Önceden Ne Kadar Ödeyece?inizi bilir, Planlar?n?z? Ona Göre Yapabilirsiniz,  extradan hiç bir ?ekilde yol - köprü - vergi vs. ücreti al?nmayaca??n? taahhüt ederiz, bu giderlerin hepsi anla??lan fiyata dahildir.
  3. Uygun Fiyatl? Ekonomik Transfer Mü?terilerimizin Ço?unlu?u Her ne kadar yurt d???ndan gelse de, ayn? hizmetin daha kalitelisine daha fazla ödenmez, Bizler Yeni Havaliman? ?çerisinde Ayn? Zamanda Hizmet Sa?lay?c? konumunday?z, ?nterrnet üzerinden rezervasyon alan ancak, arac? ve kar??lama eleman? olmayan firmalar ve acentalar için kar??lama ve transfer hizmeti sunuyoruz, yani bizi tercih etti?inizde ayn? zamanda ana hizmet sa?lay?c?s?ndan transfer al?yorsunuz, dolay?s?yla fiyatlar daha uygundur.
  4. ?stanbul'u Çok ?yi Biliyoruz Tüm Turistik Bölgelere ve Di?er Tüm Semtlere Hakimiz, istedi?iniz Lokasyondan sizi en geç 30 dakika içinde almay? ve gidece?iniz yere do?ru yol almay? taahhüt ediyoruz, bu süre havaliman? içerisinde 2 dakikaya kadar dü?mektedir, gidece?iniz yere en rahat, en kestirme ve en kolay yoldan götürüyoruz.
  5. Yasal Firmay?z, Firmam?z ve ?? Ortaklar? Turizm Ta??mac?l??? ?çin Gereken Tüm Yasal ?zinlere ve belgelere sahiptir, neredeyse korsan firmalarla ayn? fiyata hizmet sunan All ?stanbul Travel, Sizlere Uzun Y?llar Hizmet vermek için Güven Sa?lama Gayretindedir.
  6. Sizi Unutmuyoruz Firmam?z Havaliman? Transferi Konusunda uzmanla?m??, Tamamen Otomasyon Sistemine geçmi? hangi misafirin ne zaman ve nereden al?naca?? anl?k olarak mobil uygulamalar?m?zdan takip edilmekte ve yakla?an transferlerin bildirimleri, düzenli aral?klarla gelmektedir, Dolay?s?yla Geç Kalma durumu olmamakta ve sizi tam zaman?nda gidece?iniz yere yeti?tirmekteyiz.

Sizinle Tan??mak, Dostlu?unuzu ve Güveninizi Kazanmak ?stiyoruz, Bizden fiyat Almadan Havaliman? Transfer Hizmeti Almaman?z? Öneririz.