• +905428131373


?stanbul Havaliman? Ula??m Fiyatlar?

?stanbul Yeni Havaliman?'na ula??m ücretleri, en k?sa yoldan ve h?zl? bir ?ekilde uçu?a yeti?mek isteyen ki?ileri yak?ndan ilgilendirmektedir. ?stanbul Havaliman? Çok Uzak Oldu?undan Dolay?, ?nsanlar Oraya Gitmenin En Sa?l?kl? ve Uygun Fiyatl? yolunu aramakta ve fiyatlar? ö?renmeye çal??maktad?r, firmam?zda ?u anda kampanyam?zdan dolay? 250 lira ile 550 lira aras?nda fiyat aral??? bulunmaktad?r, Anadolu yakas?nda ise neresine gidece?inize göre yine fiyat de?i?ir, bizimle Whatsapp Üzerinden ?leti?ime Geçerek, Tam Lokasyona Göre Tam ve Net Bir Fiyat Alabilirsiniz. Whatsapp Operatörlerimiz 24 Saat Onlinedir, Çekinmeden Fiyat Alabilir, Farkl? konularda Destek ?steyebilirsiniz.

Bilindi?i üzere ?stanbul'un pek çok ilçesinden ve semtinden ?stanbul Havaliman?'na ula?man?n birbirinden farkl? yollar? bulunmaktad?r. Bu yöntemler hem zaman hem ula??m konforu hem de ücretleri bak?m?ndan birbirinden farkl?l?k gösterebilmektedir. Genel anlamda ?stanbul Havaliman?'na ula?mak isteyen ki?ilerin tercih edebilece?i ula??m araçlar? ve yöntemleri ?unlardan olu?maktad?r:

  • Metro hatt? ile ?stanbul Havaliman?'na ula??m
  • Taksi hizmeti ile ?stanbul Havaliman?'na ula??m
  • Havaist otobüsleri arac?l???yla ?stanbul Havaliman?'na ula??m
  • Özel transfer hizmetinden yararlanarak ?stanbul Havaliman?'na ula??m

?stanbul'da En Kaliteli Özel Ula??m Firmas?

?stanbul Yeni Havaliman? ula??m faaliyetlerine mü?teri memnuniyeti odakl? bir ?ekilde devam eden firmam?z, sektörde 10 y?llar? a?m?? tecrübesi ve geni? araç filosuyla ?stanbul Havaliman?'na ula??mda en çok tercih edilen ula??m araçlar?ndan biri olarak görülmektedir. San?lan?n aksine oldukça uygun fiyatlardan hizmet sunan ?irketimiz özellikle sayg?n mü?terilerimize kendilerini çok daha özel hissettirecek Vip ula??m hizmeti sa?lamaktad?r.
Neden Bizi Tercih Etmelisiniz :
Firmam?z ?stanbul Havaliman?nda Tamamen otomasyon sistemiyle çal??an ilk ve tek firmad?r, kar??lmac?lar?m?z tek tip giyinir, k?yafetleri ve sizi bekledikleri yerin krokisi size bildirilir, uçu? numaran?zdan uça??n?z?n ini?i takip edilerek, uçak piste teker koydu?u anda arac?n?z kap?n?n önüne yana??r, kar??lamac?lar?m?z sizi kap?da kar??lar, a??r e?yalar?n?za yard?m ederek, Sizlere araca kadar e?lik eder, araçlar?m?z son model yaz?n buz gibi, k???n ise s?cak olacak ?ekilde ayarl?d?r, araçlar?m?z?n içi temiz, rahat ve konforludur, araç sizi al?r almaz gidece?iniz adrese do?ru yol al?r, kesinlikle bekleme yapmazs?n?z, extradan ücret istenmez, ödemenizi araçta yapabilirsiniz.

?stanbul'un tüm ilçe ve semtlerinin yan? s?ra çevre illerden de faaliyet düzenlemeye devam eden firmam?z bu sayede sektörün en çok tercih edilen ve kaliteli hizmet sunan özel ula??m firmas? olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. ?stanbul Havaliman? ula??m fiyatlar? hakk?nda net bir ücretten bahsetmek mümkün olmasa da her bütçeye uygun özel ula??m hizmetlerimiz bulunmaktad?r. Bizlere Whatsapp tan ula?arak anl?k olarak fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Aileler ?çin Güvenli ve Ekonomik Ula??m Yöntemi

Özellikle geni? aileler için en güvenli ve ekonomik ula??m yöntemi olarak görülen özel transfer hizmeti, sizi ve sevdiklerinizi tüm e?yalar?n?zla kap?n?zdan al?p, uçu?unuzdan önce güvenli bir ?ekilde ?stanbul Havaliman? kap?s?na b?rakmaktad?r. ?stanbul Yeni Havaliman? otobüs fiyatlar? hakk?nda ara?t?rma yapan pek çok ki?i, özellikle 14 ki?ilik kapasiteye kadar ç?kan ?stanbul Havaliman? özel ula??m hizmetimizi de mercek alt?na almaktad?r. Firmam?z?n geni? araç filosunda geni? ailelerin yan? s?ra kalabal?k turist gruplar?na da özel hizmet veren yüksek kapasiteli donan?ml? servisler bulunmaktad?r. ?stanbul Havaliman?'na ?stanbul ve çevresinden düzenledi?imiz ula??m hizmetlerimiz hakk?nda tüm bilgiler web sitemizden ö?renebilirsiniz.
24 Saat Havaliman?  transfer hizmeti alabilirsiniz, uygun fiyatlar için bizimle ileti?ime geçiniz.