• +905428131373


?stanbul Havaliman? Transfer

?stanbul havaalan? transfer hizmetleri ile Yeni ?stanbul Havaliman? için kurumsal yolcu ta??ma faaliyetleri yürütülmektedir. Ayr?cal?kl? bir ula??m imkân? elde etmek isteyen ki?iler firmam?zdan tam destek alarak ?stanbul’un tüm bölgelerinden havaalan?na konforlu bir ?ekilde ula?abilir. Uygun fiyatl? ve yüksek konforlu transfer seçeneklerine sahip olan firmam?z taraf?ndan, k?sa sürede ?stanbul Havaliman?na ula?abilirsiniz.
Firmam?z ?stanbul Havaliman? transfer firmalar? aras?nda verdi?i hizmet kalitesi aç?s?ndan s?yr?lm?? ve k?sa sürede lider konuma yükselmi?tir,
Neden Lider Konumday?z:
- Kar??lamam?z çok güçlü, di?er firmalar fason olarak kar??lama hizmeti al?rlar, kar??lamac?lar bu çal??ma sisteminde yolcuyu kar??lamakla mükelleftir, geri kalan?na kar??maz, Biz ise mü?teri gözüyle görmedi?imiz misafirimizi kar??lar?z, çanta ve valizine yard?m ederek araca kadar e?lik ederiz, ayr?ca tüm kar??lamac?lar kendi elemanlar?m?z ve ailemizden ki?ilerdir, bu da büyük bir özveriyle hizmet sunma yar??? demektir.
-Araçlar?m?z kap?da haz?r, sizi hiç bir ?ekilde bekletmiyoruz, zaten uzun mesafelerden gelmi? siz de?erli misafirlerinizin bir an önce sevdiklerine kavu?mas? veya dinlenece?i yere ula?mas? için, sizi bekletmiyoruz, uçaktan indi?iniz anda arac?n?z sizin için kap?da haz?r olarak bekletilmektedir.
-Son model araçlar, Tüm araçlar?m?z son model Mercedes Marka araçlard?r, Konforunuz için ihtiyaç olan iklimlendirme, temizlik ve rahatl?k fazlas?yla mevcuttur, ayr?ca arac?m?zda so?uk ve s?cak içecek ikram?m?z vard?r,
-Tüm Belgeleri Tamam Yasal Firmay?z, Bu i?i neredeyse korsan firmalarla ayn? fiyatlara, tamamen yasal ve profesyonel bir ?ekilde yap?yoruz.
-?oförlerimiz çok iyi ve e?itimli, firmam?z?n araçlar? kendi öz mal?d?r ve ?oförlerimiz aileden ki?ilerdir, araç içerisinde kesinlikle sigara içilmez, alkol kullan?lmaz, istanbulu çok iyi bilen ?oförlerimiz en az 10 y?l deneyimlidir, tüm turistik tesisleri ve otelleri bilir sizi zaman kaybetmeden rahat ve konforlu bir ?ekilde gidece?iniz yere ula?t?r?r.
-Fiyatlar?m?z uygun, bizimle whatsapptan ileti?im kurarark fiyat al?n?z göreceksiniz ki korsan firmalar?n fiyat?na sizlere en güzel hizmeti sunuyoruz.

Ki?iye özel ta??ma hizmetleri kapsam?nda ?stanbul Havaliman? transfer hizmetleri, ula??m için vakit kayb? ya?aman?za gerek kalmadan, konforlu ve güvenli bir ?ekilde havaliman?na ula?man?z? sa?lamaktad?r. Profesyonel ?oförler ve lüks araçlar?m?z ile havaliman? kar??lamadan, havaalan? ula??m?na kadar tüm ula??m hizmetleri firmam?z taraf?ndan sa?lanmaktad?r.

V?P Havaalan? Transfer Hizmetleri

?stanbul’da ya?anan en büyük sorunlardan biri trafiktir. Özellikle gün içinde, birçok noktaya uzak havaalanlar?na ula??m sa?lamak için uzun süre ki?ilerin toplu ta??mada, a??r valizleri ve yükleri ile seyahat etmesi gerekmektedir. Bu sorunlar?n ortadan kald?r?lmas? ad?na firmam?z taraf?ndan V?P özel transfer hizmeti sa?lanarak, sizin konforlu ve güvenli bir ?ekilde tüm havalimanlar?na ta??nman?z? sa?lamaktay?z.

Kap?dan kap?ya uygulamas? ile evinizden, havaliman? giri?ine kadar yüksek konforla yolcular?n ta??nmas? sa?lanmaktad?r. ?stanbul Yeni Havaliman? transfer fiyatlar? toplu ta??mada verece?iniz ücretleri ve çekece?iniz çileyi en iyi ?ekilde kar??lamaktad?r. Ekonomik ve rahat bir ?ekilde araçlarla ula??m sa?layarak, zahmetsiz bir yolculuk yapabilirsiniz.

?stanbul Havaalan? Transfer Ücretleri

Tüm dünyada yayg?n olarak ta??mac?l?k sistemi Uber ile benzer özelliklere sahip olan firmam?z taraf?ndan, havaliman? ta??mac?l???nda en iyi alternatifi elde edebilirsiniz. Araç içi ikram, ho? kar??lama, alternatif yolculuk seçenekleri, bagaj ta??ma vb. daha birçok özel hizmet ile kurumsal bir hizmet deneyimi ya?ayabilirsiniz. Zamandan en iyi ?ekilde tasarruf ederek raht bir ula??m sa?layarak, oldukça makul ücretlerle havaalan?na ula?abilirsiniz.

Firmam?z taraf?ndan farkl? tür hizmet talebinde bulunabilirsiniz. ?sterseniz kap?dan kap?ya özel ta??mac?l?k isterseniz de ta??ma servislerimizi kullanarak ekonomik ?stanbul havaliman? transfer ücretleri ile uzun süre trafikte zahmetli bir yolculuk yapman?za gerek kalman kurumsal hizmet sa?lanmaktad?r. En uygun ta??ma fiyatlar? ile ?stanbul’un tüm noktalar?ndan yeni havaliman?na güvenli ve konforlu bir ?ekilde ula?abilirsiniz.