• +905428131373


?stanbul Yeni Havaliman? Transfer Hizmetleri veren Firmam?z Nehir Transfer

Sizinle Tan??mak, Sizlere Yard?mc? Olmak, Paran?z? Kazanmaktan Önce Dostlu?unuzu Kazanmak ?stiyoruz.
Slogan?yla Hizmet Vermektedir, Yeni Havaliman?'n?n Hizmete Aç?lmas?yla Beraber, Büyük Bir Ula??m Sorunu Ortaya Ç?km??t?r, ?stanbul'un ?? - Yerle?im ve Kültür Merkezlerine Uzakl???yla Göz Korkutan ?stanbul Havaliman? Ula??m Sorunu ?çin En Rahat Çözüm Havaliman? Transferi,

Firmam?z All Istanbul Travel Olarak, En uygun fiyatlarla, En kaliteli Transfer Hizmetini Sunma Gayretindedir, ilk amac?m?z mü?teri memnuniyetini sa?layarak, en çok tavsiye edilen transfer firmas? olmakt?r, Bak?mlar? düzenli olarak yap?lan, sadece turizm sektöründe kullan?lan araçlar?m?z, her transfer sonras? temizlenmektedir, haftada en az üç defa, y?kamac?ya götürülerek detayl? temizlik ve dezenfekte edilmektedir, mü?terilerimizi yolcu olarak de?il, misafirimiz olarak görüyoruz, ilk ba?ta belirtti?imiz gibi bizim için, sizleri kazanmak, paran?z? kazanmaktan daha önemlidir, yapamayaca??m?z i?i ilk önce söyleriz, transfer zaman? geldi?inde sizler ma?dur etmeyiz, ancak yapaca??z dedi?imiz i?i de zarar etsek dahi yapar?z,

Araçlar?m?zda So?uk içecek ikram? mevcuttur, Ba?ajlar?n?z?n ta??nmas?nda ?oförümüz sizlere yard?mc? olacakt?r, ?oförlerimiz, E?itimli, i? disiplni olan, sayg?l? ve kibar ki?ilerdir, ?stanbul'u Çok iyi bilen ?oförlerimiz, Sizleri Ula?aca??n?z adrese, en çabuk ve en zahmetsiz ?ekilde ula?t?r?r, Whatsapp Üzerinden Transfer Rezervasyonunu yapt???n?z takdirde, bizlere uçak biletinizin resmini veya ekran görüntüsünü göndermeniz yeterlidir, uça??n?z?n var?? günü ve saati, operasyon birimimize iletilir, art?k misafirimizsiniz, Uça??n?z Havaliman?na Gelmezden Önce, kar??lama görevlimiz, elinde isminizin yazd???, firma logomuzun oldu?u bir panoyla sizi bekliyor olacakt?r, kar??lama görevlimiz, bulu?ma noktas?nda sizinle bulu?tuktan sonra, araca kadar size e?lik edecektir, araçlar?m?z sizi ald?ktan sonra e?er payla??ml? transfer mü?terisi de?ilseniz, bekleme yapmadan ç?kar, Tüm araçlar?m?z yolculuk süresince içindeki yolcularla beraber sigortalanm??t?r,
Payla??ml? Transfer Nedir ? : ?u anda kampanyada olan transferimiz, payla??ml? transfer olarak adland?r?lmaktad?r, araç mü?teri biriktirir, yolcular birbirini tan?maz, belirli bir saatte veya belirli bir yocu say?s?na ula??ld???nda kalk?? yap?l?r, bu transfer kap?dan kap?ya de?ildir yani istedi?iniz yere götürmez, belili bir güzergah üzerinde istedi?iniz noktada indirme yap?l?r, sadece havaliman?ndan kalkar. Zaman kayb? ya?amamak ve özel olarak seyahat etmek isterseniz, Özel yani ?stanbul Havaliman? Vip Transfer Hizmetini Tercih Edebilirsiniz.

?stanbul Yeni Havaliman? Vip Transfer Nedir ? : Size Özel Bir Transferdir, Zaman kayb?n?z olmaz, kap?dan kap?ya transfer hizmeti al?rs?n?z yani sizi istedi?iniz noktadan al?r?z yine istedi?iniz noktaya b?rak?r?z, sadece siz yolculuk yapars?n?z, ?stanbul'u iyi bilen ?oförlerimiz, sizleri Yol Yorgunlu?unuzu ataca??n?z otele veya evinize, konforlu ve k?sa sürede gider, Araca bindi?iniz andan itibaren, misafirimizsiniz, so?uk içecek ikram?m?z vard?r, ba?aj yard?m? vard?r, bebe?iniz varsa, belirtti?iniz zaman bebek koltu?u hizmetimiz vard?r ve ücretsizdir, bebek koltu?umuz yenidir, ve düzenli olarak dezenfekte edilir, Engelliler ?çin Tekerlekli Sandalyemiz vard?r ve yine ücretsizdir, Araçlar?m?z son model ve bak?ml? araçlard?r her transfer hizmeti sonras? temizlenir.
Neden ?stanbul Yeni Havaliman? Transfer Hizmeti : Konforlu ve Zahmetsiz bir yolculuk yapars?n?z, uça??n?z hangi saatte gelirse gelsin, sizleri kar??layan birileri olacakt?r, Kimi Taksicilerin, yol uzatma, fazla para isteme gibi taksimetre doland?r?l?klar?na maruz kalmazs?n?z, kibarca kar??lan?r, kibarca misafir edilirsiniz, istedi?iniz otele ya da herhangi bir yere en k?sa yollardan ve en k?sa sürede ula??rs?n?z, ba?aj?n?za yard? edilir, kap?dan kap?ya transfer hizmeti al?rs?n?z, toplu ta??mada olan yo?unlu?a yakalanmazs?n?z, güvenilir bir ?ekilde en uygun fiyatlarla ula??m hizmeti al?rs?n?z, yine havaliman?na gidecekseniz, bulundu?unuz noktaya gelen arac?m?zla, havaliman?na k?sa sürede yeti?irsiniz, uça?? kaç?rma derdiniz vs. olmaz. Toplu Ta??mada indi bindi ile 3-4 saati bulabilecek ula??m?z k?sa sürede yap?l?r, zaman?n?z size kal?r, Güvenilir Kurumsal Firma ?le Transfer Hizmeti Al?rs?n?z.