• +905428131373


?stanbul Yeni Havaalan? Transfer Shuttle

?stanbul havaliman? transfer hizmeti ?stanbul’da ula??ma dair en önemli sorunlardan biridir. Türkiye’nin ve Avrupa’n?n en büyük havalimanlar?ndan biri olan ?stanbul Havaliman? gün içinde milyonlarca yolcuya ev sahipli?i yapmaktad?r. Yurt içi, yurt d??? yolcu kapasitesi ile çok say?da yolcunun ?stanbul’a giri? yapt??? en önemli adreslerden biri olan havaliman?, bu yo?unluk ile ortaya ç?kan birçok soruna da neden olmaktad?r. Yolcu yo?unlu?unun getirdi?i en büyük sorunlardan biri havaalan?na ini? yapan yolcular?n ?stanbul içine ula?malar?d?r. ?stanbul Yeni Havaliman? transfer servislerimiz ile bu sorun ortadan kald?r?lmaktad?r.
Firmam?z Havaliman? ilk aç?ld???nda ba?latt??? shuttle servisini, yeni havaliman?n uzak olmas?, zaman kayb?n?n çok olmas? ve istanbul'un di?er ucundsa olmas? nedeniyle uça?a yeti?ememe gibi durumlar ya?anm?? ve firmam?z shuttle hizmetini durdurmak zorunda kalmi?t?r, ancak firmam?z fiyat indirimine giderek tek ki?i gelen yollcular?n ma?dur olmamas? için uygun fiyatlar sunmaktad?r, firmam?z?n kar??lama servisi shuttle hizmeti için de geçerlidir, sizi ad?n?z?n yaz?l? oldu?u board ile bekliyoruz, sizi kar??layan elemanlar?m?z perfect derecede ingilizce ve arapça bilmektedir bu aç?dan misafirlerinizi de gönül rahatl???yla bizlere yönlendirebilirsiniz. Firmam?z ?stanbul'u çok iyi bilen ?oförleriyle sizleri hem k?sa sürde hem de yüksek güvenlikli bir ?ekilde hem de konforlu üstelik oldukça uygun fiyatlara var?? noktas?na götürecektir, ödemeyi araçta veya var?? noktas?nda dolar, TL veya Euro Olarak yapabilirsiniz.
Firmam?z 24 saat havaliman? içerisinde araç bekletmektedir, sizi 5 dakika içerisinde kar??lama ve araca bindirerek gidece?iniz yere do?ru yol alma garantisini veriyoruz, Firmam?z Kar??lama Elemanlar? Tek Tip Giyinir, ?oförlerimiz kesinlikle araçta sigara vb. ?eyler kullanmaz, araçlar?m?z sizin konforunuz için en uygun ?ekilde iklimlendirme ?artlar?na uygundur, yaz?n buz gibi, k???n ise s?cac?k araçlar?m?zla yolculuk etmenin konforunu ya?amak için bizimle ileti?ime geçmeniz yeterlidir, whatsapp personelimiz 24 saat online durumda beklemektedir.

?stanbul Avrupa ve Anadolu yakalar?ndan yolcular?n evlerinden al?narak havaliman?na kadar ula?t?r?lmas?n?n yan? s?ra kurumsal firmam?z taraf?ndan, havaliman?ndan kalkan payla??ml? araçlar ile belirli güzergâhlarda konforlu bir seyahat gerçekle?tirmeniz mümkündür.

?stanbul Yeni Havaliman? Ula??m Güzergâhlar?

Yeni havaliman? için merak edilen en önemli sorular aras?nda, havaliman?na ula??m güzergâhlar? yer almaktad?r. Özellikle ?stanbul’a ilk defa gelen yolcular?n havaliman?na indikten sonra hangi araçlarla adreslerine ula?malar? gerekti?i konusu birçok ki?inin oldukça zahmetli bir yolculuk yapmas?na neden olmaktad?r. Ucuz havaalan? transfer hizmetimiz sayesinde ?stanbul’un tüm noktalar?ndan yeni havaliman? için en h?zl? ve güvenilir ta??ma hizmeti sa?lanmaktad?r.

En kaliteli ve ekonomik ula??m çözümleri sunan firmam?z taraf?ndan V?P ta??mac?l?ktan, toplu ta??maya kadar alternatif birçok farkl? transfer seçenekleri sunulmaktad?r. ?stedi?iniz zaman ula??m hizmetlerimizden yararlanarak ?stanbul’un tüm noktalar?na havaalan?ndan konforlu bir ?ekilde ula??m sa?layabilirsiniz. ?stanbul çe?itli ilçe ve semtlerine gün içinde yüzlerce yolcu ta??yan firmam?z, y?llard?r ?stanbul’un en kurumsal havaalan? transfer firmalar? aras?nda yerini almay? ba?arm??t?r.

?stanbul Kurumsal Havaliman? Ta??mac?l???

Özel yolcular?n havaalanlar?ndan kar??lanmas?ndan, ula??m adreslerine kadar ula?t?r?lmas? için son model araçlar?m?z ile hizmet sunmaktay?z. Profesyonel ?oförlerimiz taraf?ndan ?stanbul’un tüm noktalar?na güvenilir ve konforlu bir hizmet sunulmaktad?r. ?stanbul havaliman? ula??m hizmetleri kapsam?nda, özellikle firmalar?n özel mü?terileri ve davetliler için V?P ta??ma hizmetleri sunulmaktad?r.

Toplant?, yemek bulu?malar?, i? seyahatleri, organizasyonlar vb. etkinlikler için kurumsal ta??ma hizmetimizden yararlanabilirsiniz. V?P minibüsler ve di?er araçlar?m?zla en özel yolcular?n h?zl?, konforlu ve güvenilir bir ?ekilde transferi gerçekle?tirilmektedir.