• +905428131373


?stanbul Yeni Havaliman? Transfer Ücreti

?stanbul havaalan? ula??m hizmetleri için kurumsal firmalar taraf?ndan farkl? fiyat avantajlar? sa?lanmaktad?r. Türkiye’nin en büyük kentlerinden biri olan ?stanbul’da herhangi bir noktadan ba?ka bir noktaya ula?mak oldukça zordur. Özellikle k?s?tl? bir sürede havalimanlar?na ula?mak isteyen ki?ilerin toplu ta??ma araçlar?n? tercih etmesi sürenin daha da uzamas?na neden olmaktad?r. Kurumsal havaliman? ula??m hizmetlerimi sayesinde istedi?iniz yerden h?zl? ve güvenilir bir ?ekilde havalimanlar?na transferinizi sa?layabilirsiniz. ?stanbul yeni havaliman? transfer Ücretleri yolcular için sunulan hizmetlerin özelliklerine göre de?i?iklik göstermektedir.

?stanbul ziyaretlerinizde en uygun ula?t?rma seçene?ini sizler için sunan firmam?z, V?P ta??mac?l?ktan, payla??ml? araçlara kadar geni? ula??m seçenekleri ile hizmet sa?lamaktad?r. Kurumsall?ktan asla ödün vermeyen ve hizmette s?n?r tan?mayan ?oförlerimiz taraf?ndan, k?sa süre içinde ?stanbul havaliman?ndan adresinize en h?zl? yoldan ula?abilirsiniz.
Ücret tarifesi için Firmam?zla ileti?ime geçmenin çe?itli yollar? vard?r ancak en sa?l?kl? yol ise whatsapp ile ileti?ime geçmektir, Mü?teri temsilcimiz 24 saat onlinedir, ileti?ime geçti?iniz anda sizlere cevap yazarak, sormak istedi?iniz tüm sorulara ve ö?renmek istedi?iniz tüm bilgiere k?sa sürede cevap verir, anla??lmas? durumunda bizlere whatsapp üzerinden uçak bileti resmini, ve isminizi ya da uçu? numaran?z?, ini? saatini ve isminizi yollaman?z yeterlidir, whatsapp üzerinden sizlere kroki yolluyoruz, bu krokiye göre hareket ederek kolayca kar??lamac?lar?m?zla bulu?abilirsiniz, kar??lamac?lar?m?z elerinde isminizin yaz?l? oldu?u bir ka??tla sizleri bekliyor olacakt?r, ayr?ca sizi gidece?iniz yere götürecek araç da siz uçaktan iner inmez haz?r edilmi?tir, Fiirmam?z i?ini ciddiye almakta ve bu i?i severek yapmaktad?r, uçaktan inince bagaj ve taxi yolunda kaybedilen zamandan dolay? ç?k?? kap?s?na gecikebilirsiniz, kar??lamac?lar?m?z ek bekleme süreleri için sizlerden kesinlikle hiç bir ücret talep etmemektedir, firmam?zdan hizmet al?nca rahatl???n ve konforun ne kadar uygun ifiyatlara sunuldu?una ?a??racaks?n?z.

?stanbul Havaliman? V?P Transfer Hizmeti

Havalimanlar?ndan ?ehir merkezlerine ula?mak ço?u zaman zorluklar? beraberinde getirmektedir. Özellikle ?stanbul’da bu sorun iki kat daha fazlad?r. ?stanbul’a ilk defa gelen ki?iler uzun süre gitmek istedi?i adrese ula?mak için alternatif yol aray??lar?na girmesine gerek kalmadan V?P araçlar?m?zla ta??ma hizmeti sunulmaktad?r.

Tercihe göre bebek koltuklar?, bagaj ta??ma hizmeti, kap?da kar??lama ve kap?ya b?rakma, araç içi ikram vb. seçeneklerle V?P transfer hizmeti sa?lan?r. Ucuz transfer ?stanbul havaliman? için güvenli ve konforlu bir ?ekilde ula??m hizmeti sa?lan?r.  8 – 10 yolcu kapasiteli özel araçlar? tercih etmeniz halinde grup seyahatleriniz için konforlu ve özel bir ta??mac?l?k hizmeti alabilirsiniz.

?stanbul Havaliman? Ucuz Ula??m

Son model araçlarla havaliman?na kolay ve konforlu ula??m seçenekleri ayn? zamanda yolcular?n bütçelerine uygun avantajlarla sunulmaktad?r. Gün içinde binlerce yolcunun tercih etti?i hizmetlerimiz, ?stanbul’un tüm ilçe ve semtlerine özel ta??mac?l?k hizmeti sunmaktad?r. Mü?teri odakl? çal??ma prensibi sayesinde güvenilir ve konforlu hizmetlerimiz, uygun fiyatlarla sunulmaktad?r.

Rahat, güvenilir ve ekonomik transfer hizmetleri ile sektörde en çok tercih edilen firmalardan biri olarak yolcu konforu ve güvenli?i en önemli ilkemizdir. ?stanbul havaliman? transfer ücretleri yolcular?n hizmet talepleri do?rultusunda belirlenmektedir. 7/24 ula?t?rma hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.