• +905428131373


?stanbul Yeni Havaliman? Ula??m

?stanbul Yeni Havaliman? h?zl? ve güvenilir ula??m firmas? arayan mü?terilerimiz, y?llar?n deneyimine sahip firmam?z?n profesyonel faaliyetlerinden yararlanabilirler. Her bütçeye uygun en kaliteli ula??m hizmetlerinden faydalanmak için tek yapman?z gereken, sektörde 10 y?l? a?k?n tecrübesiyle mü?teri memnuniyeti odakl? faaliyetlerine devam eden ula??m firmam?z?n kurumsal internet sitesi üzerinden bizimle ileti?ime geçmenizdir.
Firmam?z yeni kurulu? olmas?na ra?men yakla??k 15 y?ld?r turizm sektöründe ve ?stanbul Havaliman? Transfer Hizmetinde Çal??makta ve %100 Mü?teri memnuniyeti sa?lamaktad?r, firmam?z hepsi aileden olmak üzere 6 kar??lamac? 11 adet Mercedes Vito 4 Adet 17 Ki?ilik Mercede Sprinter ile 24 Saat Kesintisiz ve Güvenilir Havaliman? Transfer Hizmeti Sa?lamaktad?r, Biz Bu i?i seviyoruz ve Sevilerek yap?lan i?in ba?ar?ya mahkum oldu?unu dü?ünüyoruz, en ufak bir memnuniyetsizlik durumunda Yap?lan transferin ödemesi iade edilir ve dönü? transferiniz hediye olarak ücretsiz yap?l?r, biz yapt???m?z i?te bu kadar da iddial?y?z. ?stanbul Tüm Turistik bölgelerine Transfer ve ula??m için bizlerden fiyat alabilirsiniz, whatsapp operatörlerimiz 24 saat onlinedir, firmam?z?n araçlar? ve kar??lamac?lar? 24 saat havaliman? içerisinde haz?r durumdad?r.

?stanbul'un bütün ilçe ve semtlerinde kap?dan kap?ya yüksek konforlu ula??m hizmeti sunan firmam?z ayn? zamanda ?stanbul'un civar illerine de düzenli olarak servis ak??? sa?lamaktad?r. E?er h?zl? bir ?ekilde havaliman?na gitmek istiyor ya da havaliman?ndan evinize ya da kalaca??n?z otele ba??n?z a?r?madan güvenle ula?mak istiyorsan?z bu alanda y?llar?n deneyimi ile faaliyetlerine devam eden firmam?zdan profesyonel hizmet alabilirsiniz.

Özel Transfer Ula??m? Nedir?

Firmam?z?n mü?terilerimizin hizmetine sundu?u özel transfer ula??m?, ?stanbul Yeni Havaliman? ula??m araçlar? aras?nda yer alan, daha çok kalabal?k ailelere ve sayg?n ki?ilere son model Mercedes Vito marka araçlarla ula??m hizmetidir. ?stanbul Havaliman?na ula??mda kullanaca??n?z Havaist otobüsleri ve taksi gibi alternatif seçeneklere göre çok daha konforlu ve güvenli bir ?ekilde ula??m hizmeti veren firmam?z, özel transfer ula??m? sektöründe en çok tercih edilen, mü?teri memnuniyetini ?irket prensibi haline getirmi? bir ula??m firmas?d?r. Bu sayede dilerseniz farkl? lokasyonlardan ?stanbul Yeni Havaliman? noktalar?, dilerseniz de havaliman?ndan ?stanbul'un tüm ilçe ve semtlerine h?zl? ve güvenilir bir ?ekilde ula??m yapabilirsiniz. Firmam?z ayr?ca ?stanbul d???ndaki yak?n illere de özel transfer ula??m? faaliyetleri sunmaktad?r.

Özel Transfer Ula??m? Avantajlar? Nelerdir?

Özellikle kalabal?k ve çok e?yas? bulunan ailelerin son y?llarda en çok tercih etti?i ekonomik yöntemler aras?nda yer alan özel transfer ula??m? ?stanbul Yeni Havaliman? ula??m hizmetlerinde mü?terilere güvenilir, h?zl? ve uygun fiyatl? ula??m imkanlar? sa?lamaktad?r. Özel transfer ula??m? ile yararlanabilece?iniz imkanlar ?unlardan olu?maktad?r:

  • Havaliman?ndan gidece?iniz yere, ba??n?z a?r?madan çok rahat bir ?ekilde ula?abilirsiniz.
  • E?yalar?n?z?n hiçbiri kaybolmadan veya zarar görmeden deneyimli ekibimiz taraf?ndan araçlara ta??n?r ve istiflendir.
  • Sizi bekleyen arac?n?zda mü?teri memnuniyetini sa?layacak tüm avantajlardan yararlanabilir, yolculu?unuz boyunca dinlenerek ve sevdiklerinizle e?lenerek yolculuk yapman?n tad?n? ç?karabilirsiniz.